Om SI aktiv

Bakgrunn

Til grunn for opprettingen av SI aktiv ligger en visjon om å samle og motivere lokallagene, medlemmene og arbeidsgiver til å samarbeide på tvers av geografisk beliggenhet, og bidra til en felles kulturbygging i Sykehuset Innlandet (SI) gjennom felles arrangementer.

Helseforetaket SI består av 10 divisjoner. Flere fagdivisjoner betjener hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til de åtte sykehusene, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk. 

Medlemsforeninger

 • SI aktiv Elverum-Hamar
 • SI aktiv Gjøvik 
 • SI aktiv Lillehammer
 • SI aktiv Reinsvoll
 • SI aktiv Tynset 

Formål

SI aktiv skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle de lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene i hele SI. Målet er å inspirere, samordne og bistå de lokale lagene. I tillegg skal SI aktiv å være organisator for større felles aktiviteter.

Video og sanger

SI aktiv har laget flere sanger og videoer gjennom årene:

Sykehuset Innlandet Blime-sangen i 2019

I 2013 var hele Sykehuset Innlandet med på å lage en video med vår egen sang - se videoen her

Video og sang for DNHL 2012 på Lillehammer 

Strategi

1. Innledning

Helseforetaket SI består av 10 divisjoner, herunder flere sykehus som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til de åtte sykehusene, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk. Til grunn for opprettingen av SI aktiv ligger en visjon om å samle og motivere de forskjellige lokallagene, medlemmer og arbeidsgiver til å samarbeide på tvers av geografisk beliggenhet.

2. Beskrivelse

SI AKTIV skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle de lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene i hele SI. Målet er å inspirere, samordne og hjelpe de lokale lagene. I tillegg skal SI AKTIV å være organisator for større og samlende aktiviteter. Våre sterke og svake sider, muligheter og trusler kan oppsummeres slik:

Sterke sider:
 • Mange lag er aktive med forskjellige aktivitetstilbud for sine medlemmer lokalt
 • Arbeidsgiver (SI) er interessert i å hjelpe oss med å nå våre mål
 • Mange ildsjeler og høy kompetanse innad i lagene
 • Engasjerte medlemmer
 • Høy kompetanse på arrangementsutvikling og -gjennomføring
 • Flere lag har opparbeidet seg godt renommé blant ansatte og samarbeidspartnere
Svake sider:
 • Mange forskjellige lokale foreninger, med mange grupperinger og interesser som kan gjøre informasjonsflyten vanskelig
 • SI AKTIV er et nytt organ
 • Flere lag har gjennom mange år har innarbeidet rutiner i eget lag, og er skeptiske til å tilpasse seg de andre
Muligheter:
 • Medlemspotensial 9000 ansatte
 • Utnytte kompetansen de forskjellige lagene har opparbeidet seg
 • Skaffe oss strategiske samarbeidspartnere
 • Videreutdanne våre ledere/instruktører
 • Utvikle nettsiden siaktiv.no
 • Tilbudene våre skal oppfattes positivt av våre medlemmer
Trusler:
 • Mange godt drevne lag som ikke føler tilhørighet til resten av SI
 • Liten forutsigbarhet for SI aktivs rammebetingelser
 • SI AKTIV kan mislykkes i sitt informasjonsarbeid mot SI-ansatte og de lokale lagene
 • Stadig flere konkurrerende arrangementer/tilbud
 • Høyere arbeidspress

3. Formål

SI aktiv skal fremstå som en serviceinnstilt og kompetent samarbeidspartner for våre lokale lag. SI aktiv skal legge forholdene til rette for de lokale lagene og medlemmene. Vi skal markedsføre aktivitetene, lagene, idretten og SI på best mulig måte. Vi skal drive på en økonomisk forsvarlig måte, og bruke våre ressurser på en forsvarlig måte.

4. Visjon

SI aktiv skal være den naturlige samarbeidspartneren mellom de lokale lagene og arbeidsgiver. SI aktiv skal være et eksempel på hvordan godt og motiverende samarbeid på tvers av geografi og faglige kvalifikasjoner skal gjennomføres.

5. Strategi

For å nå vår målsetning skal vi arbeide kontinuerlig med skaffe oss strategiske samarbeidspartnere og videreutdanne våre ledere slik at kompetansenivået heves. Vi skal utvikle eierfølelse til SI aktiv innad i hele SI og hos våre hovedsamarbeidspartnere. SI aktiv skal legge vekt på åpenhet, trivsel, lagånd og vilje til å samarbeide.

SI aktiv skal holde medlemmer og samarbeidspartnere løpende orientert om framdriften. Våre nye nettsider skal være kanalen for en aktiv og målrettet markedsføring. SI aktiv ønsker å gi medlemmene en best mulig opplevelse av våre tilbud.

6. Målsetninger for markedsarbeidet

Kortsiktige mål:
 • Sette opp og nå fastsatte mål
 • Finne ut hva medlemmene vil
 • Skaffe strategiske samarbeidspartnere
 • Utvikle ansvarsfølelsen for SI aktiv innad i lagene, hos arbeidsgiver og blant medlemmene
 • Markedsføre SI aktivs mål og tilbud
Langsiktige mål:
 • Øke medlemsmassen
 • Innarbeide lysten til å samarbeide på tvers av geografi og andre interesser
 • Innarbeide SI aktiv til å få den samme statusen som de lokale lagene
 • Bistå arbeidsgiver i å øke samhandlingen på tvers av geografi og faglige kvalifikasjoner
 • Utvikle flere tilbud til medlemmer/ansatte
Prioriterte oppgaver:
 • Opprettholde og videreutvikle tilbudene lokalt og sentralt
 • Markedsføre SI aktiv
 • Øke og bedre tilbudet på det kulturelle/sosiale planet
 • Utvikle vår internettside
 • Skaffe strategiske samarbeidspartnere, lage flerårsavtaler
 • Fastsette felles medlemsavgift og betalingsmåte
 • Fortsette den gode dialogen med arbeidsgiver

7. Målgruppe

Alle ansatte i SI

8. Oppsummering av situasjonen

Situasjonen før, nå og i fremtiden:

Helsesektoren har de siste årene vært under kontinuerlig omorganisering, og det har påvirket hverdagen til samtlige ansatte i SI. Fra å være lokalt forankret er nå store deler av driften omorganisert og avdelinger/spesialiteter flyttet. Dette har ført til at flere fagmiljøer har blitt splittet opp og samholdet har blitt svekket.

SI aktiv skal være en sentral aktør som skal jobbe med mål om å samle alle ansatte under én paraply. For å opprettholde interessen fra de lokale lagene, må vi drive aktiv og målrettet markedsføring og stadig fornye tilbudene. Dette er spesielt viktig siden vi fortsatt er i en situasjon hvor ansatte føler usikkerhet om fremtiden. SI aktiv skal være godt forberedt til å møte disse nye situasjonene. Vårt mål nummer én – alle skal dra i samme retning!

9. Tiltaksplan

Tiltaksplan fra hvert enkelt lag/forening/aktivitetsgruppe skal lages lokalt og sendes til SI aktiv. Dette skal være utgangspunktet for en felles tiltaksplan som utarbeides i SI aktiv. Det er viktig at SI aktiv på forhånd besøker de lokale lagene og informerer om våre mål om fellesskap.

Tiltaksplanene skal vise vår felles strategi på hvordan målene skal nås. Under hvert av målene skal det følge tiltak som vil føre oss til målet. Hvem som er ansvarlig, hvem som er involvert, markedskanal og tidsfrist skal komme fram.

Tiltaksplanen skal være vår konkrete oversikt som skal vise hvordan vi skal nå de fastlagte målene.

I tillegg til de oppsatte målene skal SI aktiv løse en rekke løpende oppgaver. Møter, henvendelser og informasjon er kontinuerlige arbeidsområder. Dette krever målrettet og planmessig jobbing.