Om SI aktiv

Styret i SI aktiv

Styret for SI aktiv 2018–2019

Funksjon Navn Avdeling Telefon
Leder Finn Olav Bakken SI Lillehammer 930 93 090
Ansvarlig Styreweb Geir Utstumo SI Lillehammer 970 70 001
Arbeidsgiver-representant Bjørn Egil Skar SI Brumunddal 936 53 081
Sekretær Liv Tone Kveen SI Brumunddal 997 85 882
Styremedlem Hanne Sønsteby SI Elverum-Hamar 416 17 060
Styremedlem Franciscus Engering SI Elverum-Hamar 415 51 132
Styremedlem Sissel Undheim SI Gjøvik 913 93 590
Styremedlem Nina Knutsen Storeide SI Kongsvinger 452 55 093
Styremedlem Karianne Holgersmoen SI Kongsvinger 957 34 871
Styremedlem Stine Kristiansen SI Lillehammer 975 85 444
Styremedlem Lars Ove Wangensten Berge SI Reinsvoll 984 42 828
Styremedlem Anita Flovild-Midtlie SI Reinsvoll 950 37 812
Styremedlem Karoline Trønnes SI Tynset 901 86 624
Styremedlem Ingrid Anette Moldestad SI Tynset 905 55 937

 

Mandat

1. BAKGRUNN

Helseforetaket SI består av 10 divisjoner, herunder flere sykehus som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til åtte sykehus, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk.

Visjon
”SI aktiv skal være den naturlige samarbeidspartneren mellom de lokale lagene og arbeidsgiver. SI aktiv skal være et eksempel på hvordan godt og motiverende samarbeid på tvers av geografier og faglige kvalifikasjoner skal gjennomføres.”

2. FORMÅL

SI aktiv skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle det lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene i hele SI. Målet er å inspirere, samordne og bistå de lokale lagene. I tillegg skal SI aktiv å være organisator for større og samlende aktiviteter på tvers av geografi, samt bidra til at SI når sitt mål om å være en helsefremmende arbeidsplass.

Forventninger til arbeidsgiver:

 • Legge til rette for representantenes møtedeltagelse, permisjon med lønn om nødvendig.
 • SI aktiv blir solid forankret på ledernivå lokalt og sentralt i SI.
 • SI aktiv får beholde sekretær i 20 %, viderefører dagens ordning.
 • Støtteordning fra velferdsmidler.

3. ORGANISERING

3.1 SI aktiv består av 2 representanter fra SIG, SIE, SIH, SIK, SIL, SIR, SIS og SIT hvorav minst en skal møte til oppsatte møter. Leder velges for 2 år for å sikre kontinuitet.

 • Møter planlegges og settes opp i årshjul.
 • Det skal være 4 møter i året hvorav ett av de er årsmøte i november.
 • Møtested skal rullere i forhold til representantenes geografi.
 • Innkallinger kommer ut i god tid (14 dager før møte?).
 • Representantene sender inn eventuelle saker til sekretær.
 • Alle lagene kan stille med 2 representanter på møtene, hvorav en av de er stemmeberettiget.
 • Vedtak blir gjort på møtene uansett antall fremmøtte representanter. Det er mulig å forhåndsstemme på saker i innkallingen, om man ikke kan møte. Dette må da gjøres skriftlig.
 • Tilbakemeldinger og innspill er viktig får å synliggjøre alles interesser.

Sekretær er kontaktleddet mot arbeidsgiver i samarbeid med leder.

3.2 STYRET

 • Se fanen Styret i SI aktiv.

4. FREMDRIFT

 • Følge overordnet strategidokument
 • SI-AKTIV skal ha 4 møter i året, hvorav en samling over to dager med årsmøte i november.
 • Sekretær har ansvar for sakspapirer og møteinnkalling i samarbeid med leder.
 • Årshjul
 • Mål om solid forankring på ledernivå lokalt og sentralt i SI.

5. RESSURSER

Inntekter:

 • Kroner 50,- fra velferdsmidler per ansatt i SI
 • Eksterne midler. Søke KLP, HMS, fond osv.
 • Medlemskontingent

Hvordan skal pengene brukes:

 • Hovedmålsetning å skape samhold, bygge kultur på tvers av geografi og kompetanse
 • Markedsføre SI aktiv
 • Sette av “krisefond”
 • Betale medlemskap til NHIF for lagene
 • Premier til laget /divisjon/ avdeling som har samlet mest energipoeng.
 • Dekke reiseutgifter for møtedeltakere
 • Lokale BIL kan søke om midler for å skape ny aktivitet i laget.

Egne søkekriterier er laget og vedtatt.

6. RAPPORTERING

SI aktiv rapporterer (budsjett og årsrapport):
– Til alle bedriftsidretts- og aktivitetslag i SI ved leder
– Til ledelsen SI ved HR-direktør og HMS-sjef

Strategi

1. INNLEDNING

Helseforetaket SI består av 10 divisjoner, herunder flere sykehus som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester.

I tillegg til de åtte sykehusene, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk.

Til grunn for opprettingen av SI aktiv ligger en visjon om å samle og motivere de forskjellige lokallagene, medlemmer og arbeidsgiver til å samarbeide på tvers av geografisk beliggenhet.

2. BESKRIVELSE

SI aktiv skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle de lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene i hele Sykehuset Innlandet (SI). Målet er å inspirere, samordne og hjelpe de lokale lagene. I tillegg skal SI aktiv å være organisator for større og samlende aktiviteter.

Våre sterke og svake sider, muligheter og trusler kan oppsummeres slik:

Sterke sider:
 • Mange lag er aktive med forskjellige aktivitetstilbud for sine medlemmer lokalt
 • Arbeidsgiver (SI) er interessert i å hjelpe oss med å nå våre mål
 • Mange ildsjeler og høy kompetanse innad i lagene
 • Engasjerte medlemmer
 • Høy kompetanse på arrangementsutvikling og -gjennomføring
 • Flere lag har opparbeidet seg godt renommé blant ansatte og samarbeidspartnere
Svake sider:
 • Mange forskjellige lokale foreninger, med mange grupperinger og interesser som kan gjøre informasjonsflyten vanskelig
 • SI aktiv er et nytt organ
 • Flere lag har gjennom mange år har innarbeidet rutiner i eget lag, og er skeptiske til å tilpasse seg de andre
Muligheter:
 • Medlemspotensial 9000 ansatte
 • Utnytte kompetansen de forskjellige lagene har opparbeidet seg
 • Skaffe oss strategiske samarbeidspartnere
 • Videreutdanne våre ledere/instruktører
 • Utvikle nettsiden SI aktiv
 • Tilbudene våre skal oppfattes positivt av våre medlemmer
Trusler:
 • Mange godt drevne lag som ikke føler tilhørighet til resten av SI
 • Liten forutsigbarhet for SI aktivs rammebetingelser
 • SI aktiv kan mislykkes i sitt informasjonsarbeid mot SI-ansatte og de lokale lagene
 • Stadig flere konkurrerende arrangementer/tilbud
 • Høyere arbeidspress

3. FORMÅL

SI aktiv skal fremstå som en serviceinnstilt og kompetent samarbeidspartner for våre lokale lag. SI aktiv skal legge forholdene til rette for de lokale lagene og medlemmene. Vi skal markedsføre aktivitetene, lagene, idretten og SI på best mulig måte.

Vi skal drive på en økonomisk forsvarlig måte, og bruke våre ressurser på en forsvarlig måte.

4. VISJON

SI aktiv skal være den naturlige samarbeidspartneren mellom de lokale lagene og arbeidsgiver. SI aktiv skal være et eksempel på hvordan godt og motiverende samarbeid på tvers av geografi og faglige kvalifikasjoner skal gjennomføres.

5. STRATEGI

For å nå vår målsetning skal vi arbeide kontinuerlig med skaffe oss strategiske samarbeidspartnere og videreutdanne våre ledere slik at kompetansenivået heves. Vi skal utvikle eierfølelse til SI aktiv innad i hele SI og hos våre hovedsamarbeidspartnere.

SI aktiv skal legge vekt på åpenhet, trivsel, lagånd og vilje til å samarbeide.

SI aktiv skal holde medlemmer og samarbeidspartnere løpende orientert om framdriften. Våre nye nettsider skal være kanalen for en aktiv og målrettet markedsføring.

SI aktiv ønsker å gi medlemmene en best mulig opplevelse av våre tilbud.

6. MÅLSETNINGER FOR SI aktivs MARKEDSARBEID

Kortsiktige mål:
 • Sette opp og nå fastsatte mål
 • Finne ut hva medlemmene vil
 • Skaffe strategiske samarbeidspartnere
 • Utvikle ansvarsfølelsen for SI aktiv innad i lagene, hos arbeidsgiver og blant medlemmene
 • Markedsføre SI aktivs mål og tilbud
Langsiktige mål:
 • Øke medlemsmassen
 • Innarbeide lysten til å samarbeide på tvers av geografi og andre interesser
 • Innarbeide SI aktiv til å få den samme statusen som de lokale lagene
 • Bistå arbeidsgiver i å øke samhandlingen på tvers av geografi og faglige kvalifikasjoner
 • Utvikle flere tilbud til medlemmer/ansatte
Prioriterte oppgaver:
 • Opprettholde og videreutvikle tilbudene lokalt og sentralt
 • Markedsføre SI aktiv
 • Øke og bedre tilbudet på det kulturelle/sosiale planet
 • Utvikle vår internettside
 • Skaffe strategiske samarbeidspartnere, lage flerårsavtaler
 • Fastsette felles medlemsavgift og betalingsmåte
 • Fortsette den gode dialogen med arbeidsgiver

7. MÅLGRUPPE

Alle ansatte i SI

8. OPPSUMMERING AV SITUASJONEN

Situasjonen før, nå og i fremtiden:

Helsesektoren har de siste årene vært under kontinuerlig omorganisering, og det har påvirket hverdagen til samtlige ansatte i SI. Fra å være lokalt forankret er nå store deler av driften omorganisert og avdelinger/spesialiteter flyttet. Dette har ført til at flere fagmiljøer har blitt splittet opp og samholdet har blitt svekket.

SI aktiv skal være en sentral aktør som skal jobbe med mål om å samle alle ansatte under én paraply.

For å opprettholde interessen fra de lokale lagene, må vi drive aktiv og målrettet markedsføring og stadig fornye tilbudene. Dette er spesielt viktig siden vi fortsatt er i en situasjon hvor ansatte føler usikkerhet om fremtiden.

SI aktiv skal være godt forberedt til å møte disse nye situasjonene. Vårt mål nummer en – alle skal dra i samme retning!

9. TILTAKSPLAN

Tiltaksplan fra hvert enkelt lag/forening/aktivitetsgruppe skal lages lokalt og sendes til SI aktiv. Dette skal være utgangspunktet for en felles tiltaksplan som utarbeides i SI aktiv. Det er viktig at SI aktiv på forhånd besøker de lokale lagene og informerer om våre mål om fellesskap.

Tiltaksplanene skal vise vår felles strategi på hvordan målene skal nås. Under hvert av målene skal det følge tiltak som vil føre oss til målet. Hvem som er ansvarlig, hvem som er involvert, markedskanal og tidsfrist skal komme fram. Tiltaksplanen skal være vår konkrete oversikt som skal vise hvordan vi skal nå de fastlagte målene.

I tillegg til de oppsatte målene skal SI aktiv løse en rekke løpende oppgaver. Møter, henvendelser og informasjon er kontinuerlige arbeidsområder. Dette krever målrettet og planmessig jobbing.

Lillehammer 13.11.12
Finn Olav Bakken

Strategidokumentet som pdf-fil:
Strategidokument_SI-Aktiv

Søkekriterier

Søkekriterier for økonomisk tilskudd for bedriftsidrett og aktivitetslag i Sykehuset Innlandet

En av SI aktiv sine målsetninger er å inspirere og bistå lokallagene til å få i gang og øke aktiviteten. SI aktiv har derfor satt av en pott til formålet i budsjettet. Alle bedrifts- og aktivitetslag i SI kan søke.

Det kan søkes midler til:

 • Tilskudd for å få i gang nye aktiviteter og øke aktiviteten i laget.
 • Fornying og oppgradering av slitt utstyr (som vil hemme videre aktivitet om dette ikke blir skiftet ut).
 • Tiltak for å få i gang ny aktivitet; utstyr, trenerkurs og lignende.
 • Aktiviteter og/eller sosiale tiltak for ansatte med fokus på helsefremming og trivsel på jobb.
 • Tiltak som fremmer miljøvennlig transport til og fra jobb, for eksempel premiering til ansatte som går/sykler/kjører kollektivt, aksjon ”nesten tom parkeringsplass”.

Det gis ikke tilskudd til

 • Ordinær drift og eller årlige eller faste arrangement.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt (herunder oversikt over dekning av eventuelle driftskostnader etter at aktiviteten er satt i gang) og et enkelt kostnadsoverslag.

Søknadsfrist

Søknaden sendes til sekretær senest 14 dager før årsmøtet.

Rapport

Lag som får tilskudd sender en enkel rapport som viser bruk av midlene. Rapporten sendes til sekretær senest 14 dager før årsmøtet året etter at laget søkte.